Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
Rozwiązanie
P W skład atomów pierwiastków wchodzą następujące cząstki podstawowe: protony, neutrony i elektrony.
F W skład jądra atomowego wchodzą protony i elektrony neutrony.
F Liczba atomowa (Z) określa liczbę elektronów równą liczbie neutronów elektronów w atomie, a liczba masowa (A) określa sumę protonów i neutronów.
F Proton Elektron porusza się w przestrzeni wokół jądra. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).
P Neutron jest elektrycznie obojętny, zaś elektron ma ładunek równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu.
F Jądro siarki zawiera 16 protonów, a wokół jądra krąży dwa razy więcej tyle samo elektronów.